Estat sequera

print pdf

El 19 de juliol el Comitè Permanent de la Sequera declarà l'estat d'alerta a la unitat hidrogeogràfica de l'Anoia - Gaià, unitat on es troba el municipi de Bonastre.

Mesures a tenir en compte

 • De caràcter comú
  • L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.
  • Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.
  • Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.
  • L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.
  • Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.
  • Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
  • El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.
  • Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.
 • De caràcter específics
  • En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 40%.
 • De caràcter de gestió
  • Es redueixen les extraccions d’aigua dels embassaments.
  • La producció d’aigua dessalinitzada s’incrementa progressivament del 50-75%.
  • S’incrementa el règim d’extraccions d’aigua dels aqüífers i pous recuperats.
  • Anul·lació dels desembassaments per a ús exclusivament hidroelèctric.
  • Intensificació dels controls d'usuaris i el reforç de les mesures d'estalvi a les xarxes d'abastament.
 • De caràcter d'estalvi
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 25% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció dels consums d’aigua dels usuaris industrials no lligats al procés productiu.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (5% en usos assimilables a urbans i 25% en reg).
  • Reducció de les dotacions per a reg de parcs i jardins; prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, llacs artificials etc. i de manegues d’aigua per neteja de carrers, façanes, vehicles, etc.
  • S’estableixen limitacions al ompliment parcial de piscines d’aigua dolça.
  • S’estableix un dotació màxima de 250 litres per habitant i dia.

 

Font: Sequera.gencat