Convocatòria Ajut Individual de Menjador Escolar. Curs 2022-2023

print pdf
02/05/2022

Convocatòria Ajut Individual de Menjador Escolar. Curs 2022-2023

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La convocatòria per al curs 2022-23, es farà de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi, s’ha d’estar en possessió d’un certificat digital d’identificació (Idcat, IdCatmòvil, CLAVE)

Els terminis de presentació seran del 2 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos.

Els alumnes que es matriculin a P3 aquest curs, tindran de termini per presentar la sol·licitud fins el 30 de setembre.

Els alumnes que es matriculin durant el curs, tenen 30 dies des de la data de la matrícula per poder presentar la sol·licitud.

Els/les alumnes/as que sol·licitin beca de menjador hauran de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, DNI o NIE.

Els ajuts atorgats del 70% es compactaran i distribuiran durant el curs fins a l’inici de la jornada intensiva, en períodes setmanals.

Els dies assignats als alumnes no es podran canviar. Només s’autoritzarà per reagrupació familiar, o bé, perquè l’alumne beneficiari tingui una cita ineludible continuada per motius mèdics.

 
 
Seu Electrònica
Tramitar l'ajut individual de menjador (AIM). Actiu a partir del dia 2 de maig.

CRITERIS D’ATORGAMENT DELS AJUTS (ORIENTATIU)

1. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
        Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 €
        Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 €
        Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals (per exemple, avis): 2.841,40 €
        Per cada nen de la unitat familiar: 3.409,70 € Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins al 70% del cost del servei de menjador. Les sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar constaran com a denegades.
2. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
3. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 €.
4. La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900.00 € i 13.130,00 € de les finques rústiques.

 

BASES