De la Diputació de Tarragona

print pdf

Any 2022

  • L'Ajuntament de Bonastre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona, en concepte de l'Ecatàleg exercici 2022, per import de 8.422,00 euros.
  • La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 26 de juliol de 2022, ha concedit una subvenció de 14.822,00 euros a l'Ajuntament de Bonastre per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular.
  • La Diputació de Tarragona per Junta de Govern, de data 22 de febrer de 2022, va concedir a l'Ajuntament de Bonastre una subvenció de 32.000,00 euros, pel programa de despeses corrents del PAM, anualitat 2022.